Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Portal e-Podatki

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://epodatki.gminachelmza.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal e-Podatki

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-06.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2024-03-14.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-04-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-04-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Rutkowski.
 • E-mail: prutkowski@gminachelmza.pl
 • Telefon: 566756077

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Chełmża
 • Adres: ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
 • E-mail: info@gminachelmza.pl
 • Telefon: 566756077

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie korytarzy - przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie schodów - nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Brak wind w budynku.
Brak dostępnych pochylni.
Brak dostępności platform.
Brak dostępności informacji głosowych.
Brak dostępności pętli indukcyjnych.
Brak parkingu z miejscami oznaczonymi dla niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym: po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.